Jazz Guitar Evolution

Anthony Strong (vocals) and his band
18.05.2019
Eilenkrig Crew
31.05.2019

Jazz Guitar Evolution

Nikolay Kulikov (guitar)
Alexey Podymkin (piano)
Makar Novikov (double bass)
Mikhail Fotchenkov (drums)